خطر بیهوشی و عوارض آن | سایت جامع اتاق عمل | دانشنامه پزشکی