چند نکته ضروری در ناشتایی در کودکان قبل از جراحی - سایت جامع اتاق عمل