مهارت های بالینی در اتاق عمل و افزایش سطح علمی و عملی پرسنل اتاق عمل