آموزش روش کار در اتاق عمل و مهارتهای علمی و عملی در اتاق عمل