آشنایی با رشته تحصیلی اتاق عمل و پیش آگاهی از موارد و مشکلات حاکم بر این رشته