کوله سیستکتومی عمل جراحی برای برداشتن کیسه صفرا و درمان سنگ های صفراوی